Our Teachers

Barbara Bonomo


Bio

Basia Kinglake


Bio

Betsy Kase


Bio

Brittany Clarke


Bio

 

Carli Gallagher


Bio

Christine Coyle


Bio

Clare Mottola


Bio

Darcy Bowman


Bio

Debbie Zimmerman


Bio

Debra Lee


Bio

Deirdre O'Connor


Bio

Doris Eugenio


Bio

 
 

Fran Clemente


Bio

Freddie Wyndham


Bio

Gabby Frolov


Bio

Helen Davis


Bio

Ivy Guerrero-Timmons


Bio

Jacqui Feinstix


Bio

Jamie Maldonado


Bio

Jennifer Krakowsky


Bio

Jessica Dixon


Bio

Jill Ganassi


Bio

Katie Feinstix


Bio

KC Hall


Bio

Lisa Lindstrom


Bio

Louise Fecher


Bio

Lucy Pallogudis


Bio

Margaret Duggan


Bio

Marguerite Guglielmo


Bio

Melanie Goio


Bio

Melissa Jhunja, E-RYT


Bio

Mimi Cho, RYT-500


Bio

Patricia Wahl


Bio

Patty Meehan, RYT-500


Bio

Rose Turshen


Bio

Ryan Gilly


Bio

Sarah Hutchings


Bio

Sarah Knox, ERYT, EdY


Bio

Stephen Earnhart


Bio

Susan Harriss


Bio